Algemene voorwaarden

 

 1. Inleiding

Op deze pagina vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website poeff.nl. Lees de Algemene Voorwaarden goed door voordat u een bestelling plaatst.

 1. Definities

 

 1. POEFF.: is gevestigd in Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75494574.
 2. Webshop: website is te bereiken via www.poeff.nl.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met POEFF. en/of zich geregistreerd heeft op de website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen POEFF. en Klant. De Algemene Voorwaarden maken hier integraal onderdeel van uit.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 1. Toepasselijkheid

 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van POEFF., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor POEFF. slechts bindend, indien en voor zover deze door POEFF. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Prijzen en informatie

 

 1. Alle op de Webshop afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Webshop anders vermeld, andere heffingen van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. POEFF. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Webshop ten alle tijden juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie van de op de Webshop van POEFF. afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 1. Totstandkoming overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van POEFF. en het voldoen aan de daarbij door POEFF. gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt POEFF. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft POEFF. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

 1. Uitvoering overeenkomst

 

 1. Zodra de bestelling door POEFF. is ontvangen, stuurt POEFF. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk op.
 2. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. Indien POEFF. de producten niet binnen de gestelde termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan op de hoogte. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur bij voorkeur per e-mail, met foto’s te melden. Zie hiervoor ook het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.
 7. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde product niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 1. Herroepingsrecht/ Retourneren

 

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met POEFF. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten na te gaan. Klant dient ervoor te zorgen dat het product in originele staat, ongebruikt, in originele verpakking en onbeschadigd wordt geretourneerd. Is er sprake geweest van gebruik of schade, dan wordt het bedrag niet geretourneerd.
 3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan POEFF. te retourneren, dan wel op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Gooit u na het uitpakken de verpakking weg, dan verdwijnt daardoor het recht om het bedrag binnen 14 dagen te retourneren. Wij raden u aan de verpakking altijd goed te bewaren.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

POEFF.

Frankrijkkade 258

1363CJ Almere

 1. Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, worden terugbetaald aan Klant.
 2. Op de Webshop wordt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie duidelijk over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Speciale bestellingen: Producten die door een klant in een speciale kleur en uitvoering besteld welke niet standaard op voorraad zijn. Dit staat aangegeven bij het product in de Webshop;
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden per Pakket post;
 • Producten die door bedrijven worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, zoals fotoshoots of styling.
 1. Betaling

 

 1. Klant dient betalingen aan POEFF. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. POEFF. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze ook van tijd tot tijd wijzigen.
 1. Garantie en conformiteit

 

Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door POEFF. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

 1. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door POEFF., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen 2 weken na ontvangen product en het ontdekken van het gebrek, POEFF. daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien POEFF. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Klant betaalde prijs van het product.
 1. Klachtenprocedure

 

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van POEFF., dan kan hij POEFF. telefonisch, per e-mail of per post de klacht indienen. Bij een klacht over het product, gelieve een foto per e-mail te sturen met de betreffende afwijking. Zie de contactgegevens onder het kopje Contact op de webshop.
 2. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal POEFF. binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van POEFF. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van POEFF. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op POEFF. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van POEFF.
 1. De aansprakelijkheid van POEFF. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant POEFF. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en POEFF. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat POEFF. in staat is adequaat te reageren.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk (per e-mail) bij POEFF. meldt.
 3. In geval van overmacht is POEFF. niet verplicht tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 1. Persoonsgegevens

 

 1. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Webshop gepubliceerde hierna volgende privacy statement
 1. Privacy Policy

POEFF. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. POEFF. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf POEFF. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de pagina Contact op de webshop.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door POEFF. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Google Analytics, om de website te verbeteren;
 • Contact opnemen over de opdracht/overeenkomst;
 • Het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan POEFF. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adresgegevens
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door POEFF. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– POEFF. stelt de looptijd van een koopovereenkomst op 5 jaar. Vanwege nabestellingen van onderdelen is het noodzakelijk dat klantgegevens en bijbehorende ordergegevens gedurende deze periode bewaard blijven.
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door POEFF. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijfformulier voor de Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan POEFF. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door POEFF. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door POEFF. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan POEFF. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door POEFF. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van bezorging en installatie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

POEFF. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens POEFF. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • –  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

POEFF.

Frankrijkkade 258

1363 CJ Almere

info@poeff.nl

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar POEFF. gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.